Klubas ''Audra'' Lietuviškai Club ''Audra'' English
MMA   Kendo   Aikido   Joga  
Klubas Audra
| Naujienos | Varžybų kalendorius | Foto | Draugai | Apie klubą | Tvarkaraštis | Kontaktai | Paslaugos | Viešieji pirkimai | Parama
Klubas "Audra"


Informaciniai rėmėjai

Paremk sporto klubą "Audra"!
2014-04-05

                                                                       

Spauskite, kad pažiūrėtumėte originalą
 

LIETUVOS ATVIRAS JAUNIMO IR JAUNIŲ  GRAPPLING  ČEMPIONATAS

NUOSTATAI

2014-04-05

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti Grappling sportą.

Tobulinti grappling sportininkų meistriškumą

 

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks š.m. balandžio 5 d. . Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro salėje V.Kudirkos g. 64, Šakiai.

Dalyvių svėrimas         10,00- 11,00  val. (Turėti galiojantį dokumentą).

Varžybų pradžia           12.00 val.

 

 III. VARŽYBŲ DALYVIAI

Varžybose dalyvauja sportininkai Jaunimas gimę 1994-1996 metais, Jauniai gimę 1997 ir jaunesni šiose svorio kategorijose:

Jaunimas 60, 66, 72, 78, 84 ,90,+90 kg

Jauniai: 45,50,55,60, 66, 72,78, 84,84+kg

 

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija;

Varžybų vyr. teisėjas Kęstutis Smirnovas, varžybų sekretorė Linutė Čikanavičienė.

 

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal greppling patvirtintas  taisykles.

 

VI. APDOVANOJIMAS

Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais. Prizininkai – medaliais ir diplomais.

 

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams bei teisėjams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojam varžybų dalyviams turėti draudimą.

Starto mokestis 20 lt

 

VII. PARAIŠKOS

Dalyvių skaičius neribojamas. Komandų paraiškos turi būti patvirtintos gydytojo leidimu.Išankstines paraiškas siųsti iki balandžio mėn. 4 d. E-mail: k.smirnovas@gmail.com Informacija Tel. Nr. 8600-19500 ( Kęstutis Smirnovas)

Varžybos vyks ant dviejų tatamių : 6X6 m.

 

 

Grappling imtynių taisyklės

 

·         Čempionatas vyksta pagal  patvirtintą olimpinių varžybų  sistemą.( sportininkai pralaimėję prie finalistus kovoja paguodos kovas  dėl trečių vietų).

·         Apranga šortai ir imtynininkų marškinėliai (galima ir be marškinėlių kovoti).

·         Tatamio matmenys 8 x 8 metrai, ( kovos zona 6 x 6m, 1m apsaugos zona)
Jei kovotojai išeina iš šio ploto, ringo teisėjas atnaujina kovą tatamio centrinėje dalyje tokioje pat pozicijoje, kokioje jie buvo išeidami už tatamio ribos. Jei kovotojai buvo stovėsenoje, tuomet jie vėl susitiks stovėsenoje.

Laiko limitai

 • kova – 5 min., pirmas 3 min neskiriant taškų. Tik neigiami taškai.
 • 2 min papildomas laikas, jei lygiosios.
 • Per pratesimą nepaaiškėjus nugalėtojui teisėjo sprendimu skiriama pergalė.

 

Leistina technika

 • metimų  technika
 • smaugimo veiksmai (išskyrus ranka gerklės užspaudimas).
 • Rankos, peties ar riešo laužimo veiksmai.
 •  kojos  laužimo veiksmai. ( išskyrus  kulno ar pėdos sukimą)

Neleistina technika

 • Jokių smūgių
 • Jokio akies spaudimo ar kabinimo pirštais
 • Jokio griebimo už ausų
 • Jokio plaukų pešimo
 • Nelaikyti sugriebus už pirštų
 • Nedemonstruoti nepasitenkinimo
 • Nesidraskyti ir nesižnaibyti
 • Nesispardyti
 • Nesikandžioti
 • Negriebti už žemiau juosmens esančios kirkšnių srities
 • Jokių rankų, kelių ar alkūnių veido srityje
 • Skausmingi veiksmai, atliekami rankų, kojų pirštams, stuburui, sprando laužimas
 • Nenaudoti jokių slidžių priemonių ant kūno ar rūbų

Kaip galite laimėti

 • Pasidavus priešininkui.
 • Taškais
 • Teisėjo sprendimu.

Nugalėtojas bus sprendžiamas pagal:

 • Jei vienas iš priešininkų pasiduoda tapšnodamas koja, ranka ar žodžiu .
 • Jei  teisėjas jaučia, kad vienas iš priešininkų yra nepajėgus gintis arba jo gyvybei iškyla pavojus, tuomet jis stabdo kovą ir paskelbia nugalėtoją .
 • Jei kovotojas tris kartus pažeidžia taisykles, jis diskvalifikuojamas ringo teisėjo sprendimu.
 • Teisėjų sprendimu kai sportininkas diskvalifikuojamas už sveikatai pavojingus neleistinus veiksmus. ( sportininko atkėlimas iš gulimos padėties ir trenkimas į tatamį, atliekant metimą- specialiai krentant ant varžovo norint sužaloti).
 
 
Taškai

 

2 taškai - Švarus metimas (Amplitudinis metimas).
2 taškai - Atsisėdimas ant priešininko, užėjimas už nugaros uždedant kojomis “kablius”;

1 taškas - Užėjimas iš šono ir varžovo išlaikymas (iš šono ar galvos pusės jo kontroliavimas).

1 taškas - Parmetimas, pargriovimas (priešininkas parmetamas ir metantysis išlieka viršuje ant priešininko).

 

·                          Kiekviena pozicija turi būti išlaikoma 3 sekundes ar daugiau .

·                          Taškai neskiriami, jeigu kovotojas grįžo iš karto į tą pačią poziciją, kurioje jis prieš tai gavo taškus.

 Baudos

 • Kuomet kovotojas savanoriškai pereina į gynybą, ar be jokio reikalo iš stovėsenos į parterį, kur prabūna 3 sekundes ir ilgiau tyčia, jis baudžiamas minusuojant 1 tašką.
 • Kuomet kovotojas išsilaisvina iš kontakto ir traukiasi vengdamas kovos, jis baudžiamas minusuojant 1 tašką.
 • Pasyvus kovotojas bus 2 kartus įspėjamas ir po to baudžiamas minusuojant 1 tašką. Teisėjas įspės pasyvų kovotoją žodžiais “Pasyvumas-Įspėjimas” .
 •                                                                        

  CHAMPIONSHIP OF LITHUANIAN OPEN YOUTH AND JUNIOR MMA BUSHIDO WRESTLING (GRAPPLING )

  REGULATION

  05-04-2014

   

  I. PURPOSE AND GOAL

  To popularize bushido MMA (grappling) sport.

  To improve bushido MMA grappling mastery of athletes.

   

  II. PLACE AND TIME OF COMPETITION PERFORMANCE

  Competition will be held this year on 5th of April, in hall of Youth creation and sports center in Šakiai on V.Kudirkos str. 64,  Šakiai.

  Participats weighting                  10,00- 11,00  hours. (Have a valid document).

  Beggining of competition           12.00 hour.

   

   III. COMPETITION PARTICIPANTS

  In competition participate athletes. Juniors born in 1994-1996 years, Cadets born in 1997 and younger in this weight competition:

  Youth 60, 66, 72, 78, 84 ,90,+90 kg

  Cadets: 45,50,55,60, 66, 72, 78, 84,84+kg

   

  IV. COMPETITION MANAGEMENT

  Competition manages a panel of judges approved by LBF;

  Senior judge of competition is Kęstutis Smirnovas (ang. Kestutis Smirnovas), competition secretary Linutė Čikanavičienė (eng. Linute Chikanavichene).

   

  V. RULES

  Competition will be held according to approved rules of MMA Wrestling Bushido (grappling).

   

  VI. AWARD

  The winners will be awarded with cups, medals, diplomas. Prizemen – with medals and diplomas.

   

  VII. CONDITIONS OF ACCEPTANCE

  Travel costs for athletes, coaches and judges pay the seconding organization.

  For the health and safety of competition participants are responsible the seconding organization and coach. It is recommended to have the insurance for the competition participants.

  Entry fee 20 lt.

   

  VII. REQUISITIONS

  The number of participants is not limited. Team applications must be approved by the doctor's permission. Applications must be sent till 4th of April by e-mail address  k.smirnovas@gmail.com Information phone. no. +370 600-19500 ( eng. Kestutis Smirnovas)

  Competition will be held on two tatamies: 6X6 m.

   

   

  Grappling wrestling rules

   

  ·         Championship is held according to the approved Olympic competition system.( athletes who loosed against finalists fight conform fighting for third places).

  ·         Clothing: shorts and wrestler‘s T-shirts (it is possible to fight without T-shirts).

  ·         Measurements of tatami are 8 x 8 meters, ( fight zone 6 x 6m, 1m protection zone)
  If the fighters come out of this area, ring judges renews fight in the central part of the ring in the same position, in which they were before leaving the tatami boundaries. If fighters were in standing position, then they will meet again in standing position.

   

  ·         Time limits

  • Fight – 5 min., first 3 min without giving points. Only negative points.
  • 2 min additional time, if draw.
  • If during the additional time there is no a winner, the victory is decided by judge’s decision.

   

  Allowed technique

  • Throws technique
  • Strangulation actions (except throat strangulation by hand).
  • Hands, shoulder’s or wrist’s breaking actions.
  • Leg‘s breaking actions. (with the exception of heel or foot rotation)

  Unallowable technique

  • No hits
  • No eye pressure or snapping by fingers
  • No pickup by the ears
  • No hair plucking
  • Do not hold grasp fingers
  • Do not demonstrate the unsatisfactory
  • Do  not maul and pinch
  • Do not kick
  • Do not bite
  • Do not grasp the groin zone which is below the waist
  • No hands, knees or elbows in face area
  • Painful actions, made for hands‘ and legs‘ fingers, spine, neck breaking
  • Do not use any slippery tools on body and clothing

  How you can win

  • By submitting to the opponent.
  • By points
  • By judge decision

  The winner will be decided according to:

  • If one of the opponents submits by patting leg, hand or word.
  • If judge feels, that one of the opponents is unable to defend or there is a danger to opponent’s life, he stops the fight and announces the winner.
  • If the fighter breaks the rule three times, he is disqualified by the judge decision.
  • By the judge’s decision, when athlete is disqualified because of actions, which are dangerous for health.(athlete’s lifting from a lying position and smashing into the tatami, making throw – specially falling on the opponent in order to injure).
   
   
  Points

   

  2 points – Clean throw (Amplitude throw).
  2 points – Sit on the opponent, overlap from the back, put by legs “crook”;

  1 point – Overlap from flank and opponent’s retention (his control from the flank or head side)

  1 point – Down throw, fall (the opponent is threw down and who throws stays on the top of the opponent)

   

  ·                          Every position should be kept for 3 minutes or longer.

  ·                          Points are not given if the fighter returns straight off to the same position, in which he gained points before.

  Punishments

  • When a fighter voluntarily transforms to the defense, and without any need form stand to the pit, where deliberately he is 3 sec or longer, he is punished by minus 1 point.
  • When a fighter releases from contact and avoids fight, he is punished by minus 1 point.
  • Passive fighter will be warned twice and then punished minus 1 point. The judge will warn the passive fighter by the words "Passivity-Warning". 

Partneriai

SMIRNOVAS.LT


Lietuvos
Aikido
FederacijaRėmėjai


Čia gali
būti jūsų
reklama
Klubas "Audra"